Wildlife - Peter Batty

Mountain goats on Mount Evans

mountain goatmount evanssnowcolorado