Wildlife - Peter Batty

Mountain Goat on Mount Evans

ColoradoMount Evansmountain goatwildlife